Chào mừng Bạn đến với trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN XÃ HỘI DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2021


Tiếp tục thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện chương trình công tác năm 2021.
Chiều ngày 22/12/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8 tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của Ủy ban nhân dân Phường 8. Hội nghị do bà Dương Thị Loan Thảo - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 8 và bà Nguyễn Thị Thanh Nguyện - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8 đồng chủ trì.
Hội nghị ghi nhận 8 lượt phát biểu với 19 ý kiến xoay quanh các vấn đề về vệ sinh môi trường, dịch bệnh, cơ sở hạ tầng, tiến độ các dự án...đặc biệt là tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp khắc phục những tồn tại để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội địa phương. Qua các ý kiến trên, đại diện lãnh đạo phường bà Dương Thị Loan Thảo - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 8 đã thông tin làm rõ và tiếp thu các ý kiến của đại biểu.
Sau hội nghị các ý kiến của đại biểu sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường tổng hợp gửi đến cơ quan soạn thảo để hoàn chỉnh trước khi chính thức ban hành.
Một số hình ảnh Hội nghị:
Đoàn Thị Ngọc Hà

Các bài viết liên quan


MẶT TRẬN TỔ QUỐC - ĐOÀN THỂ


Tin Mới